Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Whose Egg?

Whose Egg?

Trứng của ai?

Con thỏ Davie tìm thấy một quả trứng nhỏ bên bờ hồ. Ai là mẹ cùa quả trứng? Nhờ sự giúp đỡ của bác gà mái, quả trứng đã nở ra môt con rùa con. Bạn thân mến, bây giờ bạn đã biết mẹ của quả trứng đó là ai rồi phải không?


Whose Egg?

Davie is a little rabbit. Today he finds a small egg by the lake.

“Whose egg is it?” Davie thinks.

He goes to find the Mother Goose. Mother Goose looks at the egg. “It’s not my egg. My egg is bigger than this one.”

Davie takes the egg to Mother Duck. “Is this your egg?” he asks.

“No, my eggs are all in the nest.”

Davie takes the egg to the hen. She is sitting on her nest.

“This is not my egg. But let me help you to find the egg’s mum.”

Several days later, all the chicks come out. Davie and the hen wait and wait. The small egg opens. A baby tortoise comes out. Davie takes him to his mother. Mother Tortoise is very happy. “Thank you, Davie,” she smiles..


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Davie là một chú thỏ con. Hôm nay chú ta tìm thấy một quả trứng nhỏ bên hồ.
“Nó là trứng?” Davie nghĩ.
Anh ấy đi tìm mẹ Goose. Mẹ Goose nhìn vào trứng. “Đó không phải là quả trứng của tôi. Trứng của tôi lớn hơn cái này. ”
Davie lấy trứng cho mẹ Duck. “Đây là trứng của bạn?” Anh hỏi.
“Không, trứng của tôi đang ở trong tổ.”
Davie lấy trứng cho gà mái. Cô ấy đang ngồi trên tổ của mình.
“Đây không phải là quả trứng của tôi. Nhưng hãy để tôi giúp bạn tìm mẹ của quả trứng. ”
Vài ngày sau, tất cả gà con đều xuất hiện. Davie và gà mái đợi và chờ. Trứng nhỏ mở ra. Một con rùa con đi ra. Davie đưa anh ta đến với mẹ. Mẹ Rùa rất vui. “Cám ơn, Davie,” cô mỉm cười.

😅😅😅😅😅