Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Too late

Too late

Quá trễ rồi

Peter làm việc tại một xí nghiệp thực phẩm, hàng ngày anh ấy đều phải để thực phẩm lên các giá. Nhưng hôm nay, khi đang đứng ở trên cao để lấy gạo thì người chủ cửa hiệu đẩy cửa vào. Thế là Peter bị ngã xuống.


Too late

Peter works in a food factory. He helps the shop keeper. He puts food on the shelves every day. Then people come into the shop and buy the food. Today there aren’t any bags of rice on the shelf.
“Peter,” says the shop keeper, “we need some bags of rice, bring some rice to the shelf. Hurry up.”
Peter runs to get some bags of rice. They’re in another room and they are on the top of the shelf. The shelf is high up. Peter is tall, but he can’t reach the bags. He brings two boxes and puts one on the top of the other. Then he stands on them. Now he reaches the bags on the shelf.
The shop keeper is coming. He is calling Peter.
“Peter! Hurry up! What are you doing? Where are the bags of rice?” he says. He opens the door. He can’t see Peter on the boxes.
“Don’t open the door!” Peter says.
Then Peter falls down!
Now Peter is on the floor. There is some rice on his head.


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Peter làm việc trong một nhà máy sản xuất thực phẩm. Anh ấy giúp người bán hàng. Anh ta đặt thức ăn trên kệ hàng ngày. Sau đó mọi người đi vào cửa hàng và mua thức ăn. Hôm nay không có bao gạo trên kệ.
“Peter”, chủ tiệm bán hàng nói, “chúng ta cần một ít bao gạo, mang một ít gạo vào kệ. Nhanh lên.”
Peter chạy đến lấy một ít bao gạo. Họ đang ở trong một căn phòng khác và họ đang ở trên đỉnh kệ. Kệ thì cao. Peter cao, nhưng anh ta không thể tiếp cận được bao gạo. Anh ta mang hai cái thùng giấy và chồng lên nhau. Sau đó, Peter đứng lên trên 2 thùng giấy. Bây giờ anh ta đã với tới những cái túi gạo trên kệ.
Người bán hàng đang đến. Anh ấy đang gọi cho Peter.
“Peter! Nhanh lên! Bạn đang làm gì đấy? Các bao gạo ở đâu? ” Anh ta nói. Anh mở cửa. Anh ta không thể nhìn thấy Peter trên hộp giấy.
“Đừng mở cửa!” Peter nói.
Rồi Peter rơi xuống!
Bây giờ Peter đang ở trên sàn nhà. Có một ít gạo trên đầu.

😅😅😅😅😅