Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
My Friend Is an Umbrella (2)

My Friend Is an Umbrella (2)

Bạn tôi là cây dù – #2

Gấu con muốn tưới hoa, nhưng nó phải đi rất xa mới lấy được nước. Nhưng xách nước rất nặng nhọc. Thế là voi lại giúp nó lần nữa. Bây giờ, chúng đã trở thành hai người bạn tốt thật sự.


My Friend Is an Umbrella (2)

The next day, it’s sunny. The little bear wants to water his flowers in the garden. But it’s far away to get the water. It’s too heavy for him to carry water. “What can I do?”
At that time, the elephant passes his house. “Hello, elephant,” says the bear.
The elephant looks at the bear with a long face.
“Could you help me to get some water?” says the bear.
“But I’m not your friend. I’m only an umbrella,” says the elephant.
“I’m sorry. You are my friend,” says the bear.
“OK! Let me help you,” the elephant smiles. He uses his long nose to get some water. He helps the bear to water the flowers.
“Ha! You are an umbrella. You are a watering can. You are my best friend, too,” says the little bear.


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Ngày hôm sau, trời nắng. Gấu nhỏ muốn nước hoa của mình trong vườn. Nhưng nó rất xa để có được nước. Nó quá nặng cho anh ta để mang nước. “Tôi có thể làm gì?”
Vào thời điểm đó, con voi đi nhà của mình. “Chào, voi,” gấu nói.
Con voi nhìn gấu với một khuôn mặt dài.
“Cậu có thể giúp tôi lấy nước được không?” Gấu nói.
“Nhưng tôi không phải bạn của bạn. Tôi chỉ là cái ô, “con voi nói.
“Tôi xin lỗi. Bạn là bạn của tôi, “gấu nói.
“ĐƯỢC! Hãy để tôi giúp bạn, “con voi cười. Anh ta dùng cái mũi dài để lấy nước. Voi giúp gấu để tưới hoa.
“Ha! Bạn là một cái ô. Bạn là một bình nước. Bạn cũng là người bạn tốt nhất của tôi, “con gấu nhỏ nói.

?????