Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Keep Track of Your Things

Keep Track of Your Things

Hãy biết đồ đạc của con để ở đâu

Cha định dạy bé Tom cách dọn dẹp phòng. Nhưng ngay cả đồ của mình được đặt ở đâu cha cũng không biết. Vậy làm sao cha dạy bé Tom đây? Ôi, quả là cha nào con nấy.


Keep Track of Your Things

Tom’s bedroom is very untidy. Mother told him to make it clean immediately.
“It’s not fair, Dad,” little Tom went to his father and said, “Mum wants me to make my bed, but I don’t know how.”
‘Tom,” said Father, “you’re six years old now. It’s time for you to learn. Enn, where are your clean sheets?”
“I don’t know.”
“You don’t know? You need to keep track of your things.” Father said and then turned round calling to his wife, “Where are Tom’s clean sheets, Mary?”
“Right next to ours.” answered his wife.
After a long silence, Father asked, “But where are ours?”


2. Hãy lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Phòng ngủ của Tom rất lộn xộn. Mẹ nói với anh ta để làm sạch ngay lập tức.
“Không công bằng, bố ơi,” Tom nhỏ bé đi đến bố và nói, “Mẹ muốn con ngủ, nhưng con không biết làm thế nào.”
“Cha Tom,” cha nói, “bây giờ con đã sáu tuổi. Đã đến lúc bạn học. Enn, đâu là tấm trải của bạn? ”
“Tôi không biết.”
“Bạn không biết? Bạn cần phải theo dõi mọi thứ của bạn. “Cha nói và quay lại gọi vợ mình,” Những tấm khăn sạch của Tom, Mary đâu? ”
“Ngay bên cạnh chúng ta.” Vợ anh trả lời.
Sau một khoảng lặng im lặng, Cha hỏi, “Nhưng đâu là của chúng ta?”

?????