Notice: WP_Block_Type_Registry::register được gọi là không chính xác. Tên blog phải chứa kí tự ngăn cách. Ví dụ: my-plugin/my-custom-block-type Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 5.0.0.) in /home/wrcemrgshosting/public_html/twitterenglish.club/wp-includes/functions.php on line 5173
Alan’s Seven Friends

Alan’s Seven Friends

Bảy người bạn của Alan

Alan rất muốn mỗi ngày đều là chủ nhật để cậu bé được tha hồ vui chơi. Nhưng thực tế đã cho Alan nhận ra là chỉ sau khi trải qua mấy ngày làm việc cực khổ, người ta mới có thể thật sự có được niềm vui ngày chủ nhật.


Alan’s Seven Friends

Alan likes Sunday very much because only on Sunday he can play. So he wants to go to Sunday Kingdom far away.

At first, he gets to Monday Kingdom. “Excuse me, where is Sunday Kingdom?” Alan asks a baker.

“OK. But please help me to make a big cake first.” Alan works in the bakery for a whole day.

The baker tells him, “Go ahead, go to Tuesday Kingdom. They’ll tell you the way.”

Alan goes and goes. In Tuesday Kingdom, he helps a cowboy to look after his horses. In Wednesday Kingdom, he helps a gardener to grow flowers. In Thursday, Friday and Saturday Kingdom, Alan works and works. At last, he gets to Sunday Kingdom. All the people there sing and dance. But Alan knows he can’t get fun from Sunday if he doesn’t work from Monday to Saturday.

From then on, Alan has seven friends. They are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday.


2. Hãy cùng lắng nghe người bản xứ kể câu chuyện này nhé!

Play audio dưới đây nếu bạn cần nghe chậm hơn, kỹ hơn.


3. Ý nghĩa câu chuyện:

Alan thích chủ nhật rất nhiều vì chỉ vào chủ nhật anh mới có thể chơi. Vì vậy, cậu muốn đi đến Vương quốc Chúa Nhật ngày nay rất xa.
Lúc đầu, anh ta sẽ đến Anh thứ Hai. “Xin lỗi, đâu là Vương quốc Chúa nhật đâu?” Alan hỏi một người làm bánh.
“ĐƯỢC. Nhưng hãy giúp tôi làm bánh lớn đầu tiên. “Alan làm việc trong tiệm bánh cho cả ngày.
Người thợ làm bánh nói với anh ta, “Đi trước đi đến Vương quốc thứ ba. Họ sẽ cho bạn biết cách. ”
Alan đi và đi. Vào thứ ba, anh ta giúp một chàng cao bồi chăm sóc con ngựa của mình. Vào Thứ Tư Anh, anh giúp một người làm vườn trồng hoa. Vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, Alan làm việc và làm việc. Cuối cùng, anh ta đến Vương quốc Chúa nhật. Tất cả mọi người ở đó hát và nhảy. Nhưng Alan biết anh không thể vui vẻ từ chủ nhật nếu anh không làm việc từ thứ hai đến thứ bảy.
Từ đó, Alan có bảy người bạn. Họ là chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy.

😅😅😅😅😅